Σύμφωνα με τις οδηγίες της ICNIRP προτείνεται ένα σύστημα δύο επιπέδων ως προς τα όρια επιτρεπτής έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία: χαμηλότερα όρια για το γενικό πληθυσμό και υψηλότερα για τους επαγγελματικά ασχολούμενους σε χώρους έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, καθώς οι δεύτεροι έχουν γνώση των κινδύνων και μπορούν να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας.

Επιπλέον, ορίζονται βασικοί περιορισμοί που αφορούν σε δοσιμετρικά μεγέθη (απορρόφηση της ισχύος από το σώμα), αλλά και αντίστοιχα επίπεδα αναφοράς για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία εκτός του σώματος τα οποία μπορούν εύκολα να μετρηθούν. Επισημαίνεται ότι για τη διατύπωση των βασικών περιορισμών έχει γίνει αποδεκτός ένας παράγοντας ασφάλειας (10 ως και 50) ο οποίος αντιπροσωπεύει την αβεβαιότητα εκτίμησης του ορίου εμφάνισης επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία.

 

SAR (μέση τιμή για όλο το σώμα και για διάστημα μέτρησης 6min)

SAR (μέση τιμή για 10gr  ιστού διαφορετικού από τα άκρα (χέρια, πόδια) και για διάστημα μέτρησης 6 min)

SAR (μέση τιμή για 10gr  ιστού στα άκρα και για διάστημα μέτρησης 6 min)

Γενικός πληθυσμός

0.08 W/kg

2 W/kg

4 W/kg

Εργαζόμενοι

0.4 W/kg

10 W/kg

20 W/kg

Πίνακας: Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης (SAR) - Όρια επιτρεπτής έκθεσης (ICNIRP) για την περιοχή συχνοτήτων 100 ΚΗz -10 GHz

ti einai ta radiokimata1

Σχήμα*: Οι οδηγίες της ICNIRP για τα όρια έκθεσης των εργαζομένων και του γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (πυκνότητα ισχύος). Η κλίμακα δεν είναι γραμμική.

ti einai ta radiokimata2

Σχήμα*: Οι οδηγίες της ICNIRP για τα όρια έκθεσης των εργαζομένων και του γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ηλεκτρικό πεδίο). Η κλίμακα δεν είναι γραμμική.

* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields", Health Plysics, 1998.

Πηγή: ΕΕΤΤ

QRZ callsign lookup:

sv6nob amateur radio symbol

SV6NOB

 

qrzcom347

 

eQSL2011LogoStatic

 

hamqthlogo

 

HRDL

 

lotwlogo

 

clublog 2x

 
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την σωστή λειτουργία, την πλοήγηση, την ανάλυση κίνησης, για social media, και άλλες λειτουργίες. Οι επισκέπτες και χρήστες της, θα πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων να συμφωνούν με τη χρήση των εν λόγω cookies.